Kallelse till årsmöte i Rättvik Baseboll & Softboll Klubb

Härmed inbjuds ni att delta i Rättviks Baseboll & Softboll klubbs årsmöte.

Årsmötet går av stapeln onsdagen den 29 april kl 18.30 i klubblokalen på Knihsgatan.

Rösträtt mm

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner

Skall ha inkommit till styrelsen senast 15 april.

Skickas till Rättvik Baseboll & Softboll Klubb, Ågatan 6, 795 31 Rättvik eller via

e-mail till rbsk@optileks.se

Verksamhetsberättelse mm

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängligt fr.o.m. 1 april på begäran till e-mail rbsk@optileks.se.

Dagordning på baksidan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-ning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11.        Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

           b) ledamöter till styrelsen för en tid av två år, totalt 4st;

            d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);.

      13. Övriga frågor.

 

Styrelse 2009
 
Här hittar ni adresser och telefonnummer till klubben.
 

Ordförande

Johnny Stormats   mob: 070-6649184
Tibble Sågmyravägen 113   hem: 0247-12287

e-post: rattvik_s@optileks.se

793 36 LEKSAND

 

Sportansvarig

PG Sjöberg                         
Bygatan 9                                        mob: 070-4474974, tel: 103 51

795 35 Rättvik                                 e-post: rattvik_s@optileks.se

 

Sekreterare

Lina Longchamps  

Granitvägen 2B                               mob: 076-8307007  tel: 0280-12253

78 234  Malung                                e-post: lina.longchamps@lm.se

 

Kassör                               

Hillevi Glad                         

Furutorpsvägen 7                             mob 070-299 72 52 tel: 0248-126 93

795 33 Rättvik                                 e-post: hilleviglad@hotmail.com
 

Marknaden

Är klubbens viktigaste inkomstkälla. Klubben har allt ansvar för marknaden på Storgatan där utskick, bokningar, städning mm. Sköts av Rättviks Baseboll klubb men det är bara några få som jobbar med det.

Parkeringarna vid Rättviksparken och vid enåbadet är ungdomarnas och deras föräldrar som har ansvaret att det fungerar.

Viktigt att alla tar det ansvaret för klubbens verksamhet under dessa dagar.

Ansvariga Henrik Nääs, P O Kajgård, P G Sjöberg, Stefan Pherson samt alla som är uppsatta på listan som ni fått hem.